Chi tiết về Tác giả

Anh, Dương Kim Học viện Phụ nữ Việt Nam

  • S. 1 (2018) - GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN
    VAI TRÒ, VỊ TRÍ CỦA NỮ TRÍ THỨC VIỆT NAM TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO NHÌN TỪ GÓC NHÌN GIỚI
    Tóm tắt