Chi tiết về Tác giả

Mai Đông, Bùi Thị Khoa CTXH, Học viện Phụ nữ Việt Nam

  • S. 2 (2018) - THÔNG TIN KHOA HỌC
    HỘI THẢO “NÂNG CAO TÍNH CHUYÊN NGHIỆP CỦA NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH VIỆN”
    Tóm tắt  XML