Tạp chí Khoa học Học viện Phụ nữ Việt Nam, S. 2 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÁP LUẬT CẠNH TRANH VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP BẤT CHÍNH TẠI VIỆT NAM

Trần Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Khánh Ly

Tóm tắt


Tóm tắt: Về bản chất, bán hàng đa cấp (BHĐC) là hình thức kinh doanh thông minh, tiến bộ của một xã hội hiện đại. Xuất hiện tại Việt Nam từ những năm 1999-2000, bên cạnh những điểm tiến bộ, loại hình kinh doanh này tồn tại nhiều biến tấu khác nhau mang tính bất chính, gây hậu quả không nhỏ tới người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội. Vậy, quy định pháp luật Việt Nam về bán hàng đa cấp bất chính hiện nay như thế nào? Thực tiễn xử lý những hành vi bất chính đó ra sao? Những điểm mạnh, mặt còn tồn tại của vấn đề trên như thế nào? Bài viết phân tích một số vấn đề lý luận và thực tiễn thực hiện quy định pháp luật cạnh tranh về bán hàng đa cấp bất chính. Từ đó khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống kinh doanh đa cấp bất chính tại Việt Nam.

Abstract: In essence, multi-level marketing (MLM) is a smart, advanced form of marketingin modern society. MLM appeared in Vietnam since 1999-2000, besides advantages, there are many illicit vari-ations of this type of marketing causing significant consequences to people, enterprises and the whole society. What are legal regulations in Vietnamese law on illicit multi-level marketing? How to penalize illicit multi-level marketing cases in reality? What are strengths and weaknesses? The article analyses some theoretical issues and practical implementation of the provisions of competition law on illicit multi-level marketing. Thereby giving some recommendations to improve the efficiency of preventing illicit multi-level marketing in Vietnam.


Toàn văn: XML