Tạp chí Khoa học Học viện Phụ nữ Việt Nam, S. 1 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÁC QUY ĐỊNH VỀ TỘI HIẾP DÂM TRONG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM NHÌN TỪ KHÍA CẠNH NỮ QUYỀN

Trịnh Tiến Việt, Trần Thị Hồng Lê

Tóm tắt


Tóm tắt: Với mục tiêu đánh giá các quy định về tội hiếp dâm trong pháp luật hình sự (PLHS) Việt Nam nhìn từ khía cạnh nữ quyền, bài viết này tập trung vào việc đánh giá tính đầy đủ, tính phù hợp với nhiệm vụ bảo vệ quyền tự do và an toàn tình dục, nhân phẩm và an ninh cá nhân của phụ nữ trong các quy định kể trên. Tiếp cận nội dung bằng lập trường bảo vệ quyền phụ nữ và quan điểm biện chứng lịch sử, bài viết này nghiên cứu các quy định về tội hiệp dâm trong lịch sử hình thành và phát triển PLHS Việt Nam. Trên cơ sở đó, bước đầu đề xuất phương hướng tiếp tục hoàn thiện các quy định này nhằm bảo vệ tốt nhất các quyền của phụ nữ chống lại sự xâm hại từ hành vi hiếp dâm.

Abstract: With the purpose of evaluating the Vietnamese criminal law’s regulations on the crime of rape using feminist perspective, this paper focuses on assessing the adequation and the suitability of the regulations for the protection of women’s liberty, sexual safety, dignity and personal security. Using women’s rights protection approach and historical dialectical view, this paper explores rape crime provisions in the development process of Vietnamese criminal law. Based on that, this paper suggests solutions to continue improving the regulations to better protect women’s right against the crime of rape.


Toàn văn: XML