Chi tiết về Tác giả

Bá Thâm, Hồ Viện Nghiên cứu Xã hội, TP Hồ Chí Minh

  • T. 59, S. 5 (2008) - TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
    Triết lí Phật giáo, khoa học hiện đại và chủ Mác dưới góc nhìn triết học
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP