Chi tiết về Tác giả

Bình, Bạch Thanh Ban Tôn giáo Chính phủ

  • T. 44, S. 2 (2007) - TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC
    Từ phong trào chấn hưng Phật giáo suy nghĩ về Phật giáo Việt Nam trong vận hội mới
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP