T. 167, S. 11 (2017)

Mục lục

TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Nhu cầu thiết lập đối thoại liên niềm tin tôn giáo ở Việt Nam trong xu thế hiện đại Tóm tắt PDF
Nguyễn Quốc Tuấn 3-21

TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC

Nhận diện và xác định trách nhiệm xã hội của tín đồ Công giáo đối với xã hội Tóm tắt PDF
Nguyễn Nghị 43-53
Hệ thống tổ chức của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam thời kỳ đầu (1927-1954) Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Hùng 54-74
Giới thiệu về "tôn giáo và sinh thái học" Tóm tắt PDF
Hoàng Văn Chung, Đỗ Lan Hiền 75-98
Nhận diện hiện tượng tôn giáo mới theo quan điểm của một số tác giả Việt Nam hiện nay Tóm tắt PDF
Vũ Văn Chung 99-115
Một số hình thức thờ cúng tiêu biểu của người Hoa ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt PDF
Phạm Thanh Hằng 116-127

TÔN GIÁO Ở NƯỚC NGOÀI

Vai trò của đạo đức trong dịch vụ công và nền tảng tôn giáo cho chính sách về đạo đức Tóm tắt PDF
Paullette Hartman 22-42

THƯỜNG THỨC TÔN GIÁO

Đôi nét về Kinh Thánh Kitô giáo và một số lưu ý khi nghiên cứu Kinh Thán PDF
Vũ Văn Hiếu 128-133

GIỚI THIỆU SÁCH

Islam với chính trị ở một số quốc gia Trung Đông PDF
Tòa Soạn 134


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP