T. 165, S. 9 (2017)

Mục lục

TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC

Đóng góp về Phật học của Hòa thượng Lê Khánh Hòa trong Phong trào Chấn hưng Phật giáo Việt Nam Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Thơ 3-16
Tìm hiểu hành trạng thiền sư Bản Quả - Khoáng Viên, vị thầy của sư Nguyên Thiều Hoán Bích Tóm tắt PDF
Phan Trương Quốc Trung 17-31
Khảo cứu Lê Triều Đình Đối Văn Tóm tắt PDF
Phạm Thị Chuyên 32-57
Một số biến đổi của Phật giáo Nam tông Khmer ở Nam Bộ hiện nay Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Quyên 58-71
Quá trình hình thành và phát triển của Giáo đoàn Ni thuộc hệ phái Khất sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Tạ Thị Lê 72-83
Hôn nhân đồng giới - Góc nhìn Thần học luân lý Công giáo Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Ngọc Anh 84-98
Nội dung cơ bản của Kinh Thánh Tin Lành Tóm tắt PDF
Lê Văn Tuyên 99-123
Đời sống tôn giáo ở Thái Nguyên hiện nay Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Mạnh Anh 124-135


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP