T. 164, S. 8 (2017)

Mục lục

TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC

Mối quan hệ Tam giáo qua chương "Không Thanh" trong Trúc Lâm Tông Chỉ Nguyên Thanh Tóm tắt PDF
Trần Thị Thúy Ngọc 3-19
Yves Congar với sự đổi mới cách nhìn về Giáo hội Công giáo Tóm tắt PDF
Dương Văn Biên 20-31
Biến đổi Tin Lành ở Việt Nam: Từ niềm tin đến hoạt động hướng đích xã hội Tóm tắt PDF
Vũ Thị Thu Hà 32-45
Quá trình du nhập và những giáo vụ cơ bản của tôn giáo Baha'i ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Bùi Phan Khánh 46-62
Chính sách viên dung Tam giáo của các chúa Nguyễn ở Đàng Trong (thế kỷ 17-18) Tóm tắt PDF
Lê Bá Vương 63-75
Vấn đề bản địa hóa trong tín ngưỡng - tôn giáo của người Chăm ở miền Trung Việt Nam Tóm tắt PDF
Đổng Thành Danh 76-94
Biến đổi tôn giáo truyền thống (trường hợp thờ Mẫu ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ Việt Nam) Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Mai 95-111
Nội dung của bộ Tam phủ trong tư liệu Phương Tây và tư liệu Quốc ngữ thời kỳ sớm Tóm tắt PDF
Chu Xuân Giao 112-129


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP