T. 149, S. 11 (2015)

Mục lục

TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Về đối thoại liên tôn giáo trong giai đoạn hiện nay Tóm tắt PDF
Đào Đình Thưởng 3-15
Hệ tư tưởng Pancasila và tuư tưởng thần học về các tôn giáo của người Muslim Indonesia (phần cuối) PDF
Steenbrink Karel A. 16-33
Mối quan hệ giữa Phật giáo với tôn giáo truyền thống của người Việt Nam - Nhìn từ Triết học Tóm tắt PDF
Đặng Minh Châu 34-45

TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC

Nghĩ về giáo dục Phật giáo ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Công Lý 46-64
"Niềm tin tôn giáo" của các vua nhà Trần Tóm tắt PDF
Nguyễn Thúy Thơm 65-76
Lịch sử mối quan hệ giữa Hội Truyền giáo Tin Lành C.M.A và Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Hùng 91-106
Tiếp biến văn hóa Chăm - Islam Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Ánh 107-122

TÔN GIÁO Ở NƯỚC NGOÀI

Bái Hỏa giáo và dấu vết trong Kitô giáo qua sách Tân Ước Tóm tắt PDF
Bùi Kim Chuyên 77-90

TIN TÔN GIÁO

Phật giáo vùng Mekong: Lịch sử và phát triển PDF
Nguyễn Bình 123

GIỚI THIỆU SÁCH

Tôn giáo, tín ngưỡng các dân tộc ở Việt Nam PDF
Nguyễn Bình 125


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP