T. 143, S. 5 (2015)

Mục lục

TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Quan điểm, chính sách đối với tôn giáo của Đảng, Nhà nước Việt Nam - Quá trình 40 năm (1975-2015) Tóm tắt PDF
Nguyễn Hồng Dương 3-33
Tôn giáo trong chính sách đối ngoại của Mỹ Tóm tắt PDF
Nguyễn Anh Cường 34-42

TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC

Các tổ chức Phật giáo trong phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam trước năm 1945 Tóm tắt PDF
Dương Thanh Mừng 43-59
Mầu nhiệm Ba ngôi trong bước chuyển thần học Kitô giáo Tóm tắt PDF
Hà Huy Toàn 70-91
Tổng quan về những giá trị, đóng góp của đạo Tin Lành tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Bùi Quốc Phong 92-110

TÔN GIÁO Ở NƯỚC NGOÀI

Một số biến đổi của Phật giáo Nhật Bản từ Minh Trị Duy Tân... Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Nguyên, Trần Thị Thúy Ngọc 60-69
Sự phát triển của Hindu giáo ở Campuchia.... Tóm tắt PDF
Dương Thị Ngọc Minh 111-122

TIN TÔN GIÁO

Văn hóa tôn giáo với phát triển bền vững ở Việt Nam PDF
Phùng Thị An Na 123-125

GIỚI THIỆU SÁCH

Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên... PDF
Minh Tiến 126


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP