T. 45, S. 3 (2007)

Mục lục

TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Chủ thể và khách thể nhìn từ triết học và tôn giáo Tóm tắt PDF
Hà Thúc Minh 3
Quan hệ giữa Nhà nước và tôn giáo những năm gần đây Tóm tắt PDF
Nguyễn Hồng Dương 11
Mấy vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo khu vực đồng bằng sông Hồng hiện nay Tóm tắt PDF
Nguyễn Quốc Tuấn 19

TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC

Muốn cứu vãn hiện tượng thế giới phải hiểu biết chân lí của Phật giáo Tóm tắt PDF
Thích Tố Liên 26
Hoà thượng Thích Tố Liên với sự thành lập Tổng hội Phật giáo Việt Nam năm 1951 Tóm tắt PDF
Lê Tâm Đắc 29
Hoà thượng Thích Tố Liên với công tác quan hệ quốc tế của Phật giáo Việt Nam Tóm tắt PDF
Thích Gia Quang 34
Thử tìm mô hình phát triển Phật giáo Việt Nam từ bối cảnh lịch sử thời Hoà thượng Thích Tố Liên Tóm tắt PDF
Thích Đồng Bổn 39
Khảo sát đối tượng thờ cúng trong Then Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Yên 44

TÔN GIÁO Ở NƯỚC NGOÀI

Luật pháp tôn giáo ở Trung Quốc - Tiến trình lịch sử và những phát triển gần đây Tóm tắt PDF
Lưu Bành 53
Về sự hỗn dung tôn giáo của người Buriat dưới ảnh hưởng của Chính thống giáo và Lạt Ma giáo Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Dũng 61

THƯỜNG THỨC TÔN GIÁO

Âm nhạc trong thờ phụng của Hội Thánh Tin Lành Tóm tắt PDF
Mã Phúc Thanh Tươi 66


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP