T. 125, S. 11 (2013)

Mục lục

TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Tôn giáo theo quan điểm Phân tâm học Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Quế 3-10

TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC

Vai trò và ảnh hưởng của Đệ nhất Pháp chủ Thích Đức Nhuận trong sự nghiệp xâydựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam giai đoạn 1980 -1990 Tóm tắt PDF
Đồng Văn Thu 11-17
Hoàn thượng Thích Đức Nhuận và một thế hệ danh tăng của Phật giáo Việt Nam thế kỷ XX Tóm tắt PDF
Nguyễn Thành Nam 18-27
Hòa thượng Đệ nhất Pháp chủ Thích Đức Nhuận với sự nghiệp giáo dục và đào tạo Phật giáo Việt Nam Tóm tắt PDF
Hoàng Văn Năm 28-36
Bối cảnh Phật giáo Việt Nam thế kỷ XX và con đường giác ngộ của Hòa thượng Thích Đức Nhuận Tóm tắt PDF
Nguyễn Đại Đồng 37-45
Hoạt động y tế của Phật giáo ở Bình Dương dưới góc nhìn dịch vụ xã hội Tóm tắt PDF
Dương Hoàng Lộc 46-58
Đối thoại liên tôn giáo từ Công đồng Vatican II Tóm tắt PDF
Ngô Quốc Đông 59-87
Nguyên nhân thành công của đạo Cao Đài từ góc độ Văn hóa học Tóm tắt PDF
Nguyễn Mạnh Tiến 88-98
Tín ngưỡng thủy thần và tác động của Tam giáo (nghiên cứu trường hợp chùa Yên Phú, xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội) Tóm tắt PDF
Võ Phương Lan 109-119

TIN TÔN GIÁO

Tin tôn giáo và giới thiệu sách PDF
Nguyễn Bình 120-132


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP