T. 98, S. 8 (2011)

Mục lục

TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Những điểm mới trong Đại hội XI Đảng Cộng Sản Việt Nam về Tôn giáo. Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Lữ 3
Vận dụng quan điểm tôn giáo của Hồ Chí Minh để xây dựng khối Đại Đoàn kết dân tộc trong cách mạng Việt Nam. Tóm tắt PDF
Lê Bá Trình 9
Một số vấn đề về tín ngưỡng hiện nay. Tóm tắt PDF
Nguyễn Hồng Dương 19
Bàn về tín ngưỡng thờ Bác Hồ ở Nam Bộ. Tóm tắt PDF
Trần Văn Ánh 27

TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC

Vài nét về sự nối kết giữa Phật giáo Việt Nam với Phật giáo Ấn Độ qua thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Tóm tắt PDF
Đồng Văn Thu 31
Giáo lí nghiệp của Phật giáo với vấn đề đạo đức con người Việt Nam. Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Điệp 35
Hòa thượng Kim Cương Tử (1914 - 2001) với vấn đề mê tín trong sinh hoạt Phật giáo Việt Nam. Tóm tắt PDF
Lê Tâm Đắc 45
Tìm hiểu đôi nét về mỹ thuật Phật giáo thời Trần Tóm tắt PDF
Đinh Viết Lực 51
Ảnh hưởng của Tam giáo trong quan niệm của người Việt về mối quan hệ Trời - Người. Tóm tắt PDF
Đỗ Lan Hiền 58
Vài nét về tín ngưỡng, tôn giáo của cộng đồng người Cơ Ho ở tỉnh Lâm Đồng hiện nay. Tóm tắt PDF
Lê Minh Quang 64

TÔN GIÁO Ở NƯỚC NGOÀI

Chủ nghĩa khủng bố Islam giáo cực đoan thời hậu Bin Laden. Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Dũng 70


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP