T. 93, S. 3 (2011)

Mục lục

TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Mối quan hệ giữa tín ngưỡng và "hiện tượng tôn giáo mới". Mấy vấn đề lí thuyết và thực tiễn (phần đầu) Tóm tắt PDF
Đỗ Quang Hưng 3

TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC

Ảnh hưởng của Phật giáo đến Chính trị trong hai triều đại Lý - Trần Tóm tắt PDF
Đặng Thị Lan 16
Góp phần tìm hiểu phạm trù "Tâm" trong Phật giáo Việt Nam Tóm tắt PDF
Ngô Thị Lan Anh 25
Quan niệm của các Thiền sư Việt Nam thời Lý về sự sống, chết. Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Sự 37
Một số đóng góp của Tổng đốc trí sĩ Nguyễn Năng Quốc với phong trào chấn hưng Phật giáo ở Miền Bắc (Giai đoạn 1934 -1945). Tóm tắt PDF
Lê Tâm Đắc, Nguyễn Đại Đồng 42
Các Giám mục Miền Nam trong tiến trình đồng hành cùng Dân tộc ( tiếp theo kì trước) Tóm tắt PDF
Ngô Quốc Đông 47
Cộng đồng giáo dân người Kinh với việc phát triển Công giáo trong vùng dân tộc thiểu số ở Giáo phận Kon Tum. Tóm tắt PDF
Đặng Luận 51

TÔN GIÁO Ở NƯỚC NGOÀI

45 năm Công đồng Vatican II: Nhìn lại. Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Dũng 56

THƯỜNG THỨC TÔN GIÁO

Lược sử hình thành hôn nhân Công giáo. PDF
Lê Đức Hạnh 67

TIN TÔN GIÁO

Hội nghị Đoàn Chủ tịch UB Đoàn kết Công giáo Việt Nam (Mở rộng). Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Thuyên 76


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP