Chi tiết về Tác giả

An, Tiêu Quang

  • T. 18, S. 6 (2011) - Nghiên cứu khoa học
    MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ ĐẠI THỂ VÀ VI THỂ Ở LỢN BỊ HỘI CHỨNG RỐI LOẠN HÔ HẤP VÀ SINH SẢN (PRRS)
    Tóm tắt  PDF