Chi tiết về Tác giả

An và cs, Tiêu Quang

  • T. 18, S. 3 (2011) - Nghiên cứu khoa học
    XÁC ĐỊNH MỘT SỐ VI KHUẨN KẾ PHÁT GÂY CHẾT LỢN TRONG VÙNG DỊCH TAI XANH Ở HUYỆN VĂN LÂM- HƯNG YÊN NĂM 2010
    Tóm tắt  PDF