Chi tiết về Tác giả

Ba và cs, Bùi Thị

  • T. 19, S. 3 (2012) - Nghiên cứu khoa học
    PHÂN TÍCH MỘT SỐ GEN BIẾN THỂ CỦA ĐỘC TỐ SHIGA CỦA VI KHUẨN Escherichia coli O157: H7 PHÂN LẬP TỪ TRÂU BÒ KHỎE MẠNH TẠI MỘT SỐ TỈNH NAM TRUNG BỘ
    Tóm tắt  PDF
  • T. 19, S. 6 (2012): số 6-2012 - Nghiên cứu khoa học
    XÁC ĐỊNH MỘT SỐ GEN KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI O157: H7 PHÂN LẬP TỪ TRÂU BÒ KHỎE MẠNH TẠI MỘT SỐ TỈNH NAM TRUNG BỘ
    Tóm tắt  PDF