Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 19, S. 2 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA INTERFERON ALPHA (IFN-α) ĐỐI VỚI VIRUT GÂY HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SINH SẢN VÀ HÔ HẤP

Trần Xuân Hạnh và cs

Tóm tắt


TÓM TẮT

Ảnh hưởng của IFN-α ức chế virut PRRS phát triển trên tế bào MARC-145 đã được nghiên cứu. Kết quả chỉ ra rằng tế bào được xử lý IFN-α với nồng độ 1250 UI - 2500 UI/ml đã hạn chế sự phát triên của virut PRRS và ở nồng độ 5000 UI/ml gây ức chế hoàn toàn virut nhân lên. Khả năng ức chế virut PRRS nhân lên của IFN-α cũng được ghi nhận ở hiệu giá virut chuẩn độ được sau gây nhiễm, với sự khác nhau có ý nghĩa giữa các lô thí nghiệm và đối chứng, 103,0- 104,5 TCID50/ml, 102,5 - 104,0 TCID50/ml và nhỏ hơn 101,0TCID50/ml tương ứng với các nồng độ IFN-α sử dụng 1250 UI- 2500 UI và 5000 UI/ml so sánh với 105,5 - 106,0 TCID50/ml của lô đối chứng. Thí nghiệm cũng chỉ ra có sự khác nhau về hiệu quả ức chế của IFN-α khi xử lý tế bào ở các thời điểm khác nhau: trước nhiễm virut, đồng thời với nhiễm virut và sau khi nhiễm virut.

Tiêm vacxin PRRS vô hoạt kết hợp với IFN-α đã kích thích đáp ứng kháng thể ở heo và kháng thể chống virut PRRS có thể đo được bằng kỹ thuật ELISA ở ngày thứ 21 sau tiêm vacxin, trong khi lô chỉ tiêm vacxin hoặc chỉ tiêm IFN-α và lô đối chứng cho kết quả ELISA âm tính.

Nghiên cứu đã chứng minh Interferon alpha (IFN-α) ức chế sự nhân lên của virut PRRS và kích thích đáp ứng miễn dịch khi sử dụng kết hợp với vacxin vô họat PRRS.

    Từ khóa:  Interferon alpha , Virut PRRS, Ảnh hưởng


Toàn văn: PDF