Chi tiết về Tác giả

Hùng, Trịnh Lê Học viện Kỹ thuật Quân sự