Chi tiết về Tác giả

Trọng, Trương Đình Trường Đại học Khoa học