Chi tiết về Tác giả

Thiên, Đỗ Quang Trường Đại học Khoa học