Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kỹ thuật và Công nghệ

Tạp chí của Trường Đại học Huế

Chuyên san Kỹ thuật và Công nghệ


Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

                              Tạp chí Khoa học - Đại học Huế, 04 Lê Lợi, Thành phố Huế

                                                  Hue University Journal of Science