Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 9 (2017) Tranh chấp lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Hưng Yên hiện nay (nghiên cứu trường hợp Công ty may Cjunionvina – Công ty may Minh Anh) Tóm tắt   PDF
VŨ THỊ BÍCH NGỌC
 
S. 1 (2015) Trách nhiệm xã hội là mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp Tóm tắt   PDF
ThS NGUYỄN THỊ THU HIÊN
 
S. 3 (2016) Truyền thống ngoại giao văn hóa Việt Nam Tóm tắt   PDF
ThS. NGUYỄN THỊ THÙY YÊN
 
S. 11 (2017) Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật nhằm bảo vệ quyền, lợi ích cho đoàn viên và người lao động giai đoạn hiện nay Tóm tắt   PDF
HOÀNG THANH XUÂN
 
S. 1 (2015) Tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học cho giảng viên trẻ trong các trường đại học khối kinh tế Tóm tắt   PDF
ThS TRẦN THỊ HOÀI THU
 
S. 6 (2016) Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt   PDF
PGS.TS. ĐẶNG THỊ ÁNH TUYẾT
 
S. 14 (2018) Tăng cường sự tương tác giữa giảng viên với sinh viên và sinh viên với sinh viên trong quá trình dạy – học ngoại ngữ Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ HIỀN HƯƠNG
 
S. 5 (2016) Tăng quyền tự chủ về tổ chức đào tạo cho các cơ sở giáo dục đại học công lập trong giai đoạn hiện nay Tóm tắt   PDF
TS. HOÀNG THANH XUÂN
 
S. 2 (2015) Tăng trưởng xanh - Quá trình phát triển bền vững trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế Tóm tắt   PDF
TS PHÙNG THẾ HÙNG
 
S. 2 (2015) Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục toàn diện cho thanh niên - sinh viên trong giai đoạn hiện nay Tóm tắt   PDF
ThS NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG
 
S. 8 (2017) Tư tưởng Hồ Chí Minh về người cách mạng mẫu mực và quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ mẫu mực của Đảng ta Tóm tắt   PDF
TRƯƠNG THỊ THU HÀ, NGUYỄN THỊ NGUYỆT ANH
 
S. 3 (2016) Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc Tóm tắt   PDF
TS. NGUYỄN HẢI HOÀNG
 
S. 1 (2015) Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người xã hội chủ nghĩa Tóm tắt   PDF
PGS TSKH NGUYỄN VIẾT VƯỢNG
 
S. 5 (2016) Tư tưởng HCM về một số chuẩn mực của đạo đức công chức ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
TS. NGUYỄN THỊ HIẾU
 
S. 6 (2016) Tư tưởng đoàn kết trong Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
TS. NGUYỄN HẢI HOÀNG
 
S. 8 (2017) Vai trò công đoàn với hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Tóm tắt   PDF
ĐAN TÂM, NGUYỄN THỊ VÂN ANH
 
S. 4 (2016) Vai trò của công tác đào tạo cán bộ công đoàn trong hội nhập quốc tế Tóm tắt   PDF
PGS.TS. ĐINH THỊ MAI
 
S. 4 (2016) Vai trò của công đoàn trong việc thực hiện hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể ở các doanh nghiệp Tóm tắt   PDF
TS. HOÀNG VĂN CẢNH
 
S. 5 (2016) Vai trò của Công đoàn Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc theo tinh thần Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam Tóm tắt   PDF
TS. NGUYỄN HẢI HOÀNG, ThS ĐẶNG XUÂN GIÁP
 
S. 12 (2018) Vai trò của công đoàn Vietcombank - chi nhánh sở giao dịch trong đối thoại tại nơi làm việc Tóm tắt   PDF
TRẦN NGỌC BẮC
 
S. 3 (2016) Vai trò của tổ chức công đoàn trong triển khai Luật An toàn vệ sinh lao động Tóm tắt   PDF
TS. HOÀNG THANH XUÂN
 
S. 14 (2018) Vai trò của đội ngũ công nhân tri thức Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Tóm tắt   PDF
NGUYỄN CÔNG ĐỨC
 
S. 8 (2017) Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tư pháp Tóm tắt   PDF
ĐẶNG VĂN CƯỜNG, NGUYỄN VĂN ĐỒNG
 
S. 13 (2018) Vai trò thực hành nghề trong đào tạo công tác xã hội ở các trường đại học hiện nay Tóm tắt   PDF
LƯƠNG THỊ LAN HUỆ
 
S. 2 (2015) Vai trò và ý nghĩa của nghiên cứu dư luận xã hội trong xã hội hiện đại Tóm tắt   PDF
TS HOÀNG THANH XUÂN
 
176 - 200 trong số 248 mục << < 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>