Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 4 (2016) Sử dụng phương pháp vòng tròn học tập và tình huống trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn Tóm tắt   PDF
ThS BÙI THỊ BÍCH THUẬN
 
S. 14 (2018) Sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ THU HIỀN, NGUYỄN KIM THANH
 
S. 9 (2017) Sự ra đời – hình thành khoa xã hội học trên thế giới và ở Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện đại Tóm tắt   PDF
HOÀNG THỊ NGA
 
S. 10 (2017) Sự vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm cách mạng tháng mười Nga của Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
BÙI THỊ BÍCH THUẬN
 
S. 9 (2017) Tác động của công nghệ sản xuất đồ gốm đến đời sống hộ gia đình Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ THÙY DUNG
 
S. 2 (2015) Tình hình lao động trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh Tóm tắt   PDF
ThS VI TIẾN CƯỜNG
 
S. 1 (2015) Tính bền vững của công nhân lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Tóm tắt   PDF
ThS NGUYỄN GIA LƯƠNG
 
S. 12 (2018) Tính nhân dân trong "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
NGUYỄN QUANG BÌNH
 
S. 12 (2018) Từ Quan điểm Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa lợi ích cá nhân và tập thể đến chống Chủ nghĩa cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII Tóm tắt   PDF
LÊ THỊ HỒNG NHIÊN
 
S. 8 (2017) Từ quan điểm Hồ Chí Minh đến quan điểm Đại hội XII của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân trong thời đại mới Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG
 
S. 6 (2016) Tự chủ về nghiên cứu khoa học trong các trường đại học Tóm tắt   PDF
ThS BÙI THỊ THU HÀ
 
S. 4 (2016) Tự hào về sự nghiệp đào tạo cán bộ công đoàn Tóm tắt   PDF
ĐAN TÂM Phương Thảo
 
S. 1 (2015) Thông tin về Luật lao động trên báo chí Việt Nam Tóm tắt   PDF
TS NHẠC PHAN LINH
 
S. 6 (2016) Thấm nhuần Nguyên lý giáo dục Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
ĐAN TÂM
 
S. 8 (2017) Thị trường tài chính Việt Nam và những biến động đến từ chính các nhà đầu tư Tóm tắt   PDF
NGUYỄN QUỐC VIỆT
 
S. 3 (2016) Thời kỳ cơ cấu dân số vàng ở nông thôn và cuộc khủng hoảng nguồn nhân lực ở đô thị Tóm tắt   PDF
TS. ĐỖ THỊ VÂN ANH
 
S. 12 (2018) Thực hiện chính sách an sinh xã hội ở tỉnh Quảng Bình hiện nay Tóm tắt   PDF
TRƯƠNG THỊ THU HÀ
 
S. 3 (2016) Thực trạng sử dụng thuế điện tử (E-TAX) tại Việt Nam Tóm tắt   PDF
ThS. ĐINH THỊ HÒA
 
S. 3 (2016) Thực trạng tiếp cận dịch vụ giáo dục ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
ThS. TRƯƠNG THỊ LY
 
S. 12 (2018) Thực trạng xử lý rác thải sinh hoạt người dân nông thông ven đô hiện nay Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ MINH THÚY
 
S. 13 (2018) Thu hẹp khoảng cách giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế đáp ứng yêu cầu hội nhập trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán Tóm tắt   PDF
ĐINH THỊ MAI
 
S. 1 (2015) Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận và hoạt động khoa học trong Tổ chức Công đoàn Tóm tắt   PDF
TS HOÀNG THANH XUÂN
 
S. 6 (2016) Tin sinh học – một công nghệ mới đang phát triển ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
ThS. NGUYỄN THANH BÌNH
 
S. 5 (2016) Tinh thần yêu nước của người Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử Tóm tắt   PDF
TS. LÊ TỐ ANH
 
S. 1 (2015) Toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 - Ý nghĩa và giá trị lịch sử Tóm tắt   PDF
TS NGUYỄN HẢI HOÀNG
 
151 - 175 trong số 248 mục << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>