Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 6 (2016) Đào tạo chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập Quốc tế Tóm tắt   PDF
TRẦN THỊ TOAN
 
S. 3 (2016) Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - nhân tố quan trọng đảm bảo hội nhập thắng lợi Tóm tắt   PDF
PGS.TS. DƯƠNG VĂN SAO
 
S. 2 (2015) Đào tạo ngoại ngữ trong điều kiện hội nhập quốc tế Tóm tắt   PDF
TS LÊ XUÂN SINH
 
S. 4 (2016) Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn tại Công đoàn điện lực Việt Nam Tóm tắt   PDF
ThS UÔNG QUANG HUY
 
S. 2 (2015) Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế Tóm tắt   PDF
TS LÊ THANH HÀ
 
S. 9 (2017) Đánh giá mức độ phù hợp giữa chuyên ngành được đào tạo với việc làm hiện tại của sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Xã hội học, trường Đại học Công đoàn Tóm tắt   PDF
TRƯƠNG NGỌC THẮNG, HOÀNG THANH XUÂN
 
S. 11 (2017) Đánh giá tác động của chính sách tiền tệ đến lạm phát ở Việt Nam giai đoạn 2008 - 2017 Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ VÂN ANH, TRẦN VĂN THỜI
 
S. 11 (2017) Đánh giá xếp loại tổ chức công đoàn hiện nay Tóm tắt   PDF
ĐẶNG QUANG HỢP, NGUYỄN ĐỨC HỮU
 
S. 2 (2015) Đô Thị hóa và phát triển nguồn lực con người vùng đồng bằng và ven biển Bắc bộ theo hướng bền vững Tóm tắt   PDF
ThS PHÍ HẢI NAM
 
S. 14 (2018) Đại học thông minh – xu thế tất yếu của giáo dục đại học trong cách mạng công nghiệp 4.0 Tóm tắt   PDF
NGUYỄN HẢI HOÀNG
 
S. 1 (2015) Đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới trong luật Bảo hiểm xã hội 2014 Tóm tắt   PDF
ThS PHAN THỊ THANH HUYỀN, ThS NGUYỄN THỊ THÁI THUẬN
 
S. 7 (2016) Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức Tóm tắt   PDF
CHU THỊ THANH TÂM
 
S. 7 (2016) Đặc trưng mới về mối quan hệ Đảng với giai cấp công nhân trong giai đoạn mới Tóm tắt   PDF
ĐAN TÂM
 
S. 3 (2016) Định hướng giá trị của thanh niên nông thôn trong quá trình đô thị hóa Tóm tắt   PDF
TS. HOÀNG THỊ NGA
 
S. 9 (2017) Định hướng việc làm của thanh niên nông thông ven đô (nghiên cứu trường hợp xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) Tóm tắt   PDF
MAI MỸ DUNG
 
S. 9 (2017) Định kiến giới trong tuyển dụng nghề đối với nhóm phụ nữ và nhóm đồng tính, song tính, chuyển giới Tóm tắt   PDF
ĐỖ THỊ VÂN ANH
 
S. 4 (2016) Đổi mới công tác đào tạo liên thông, hệ vừa làm, vừa học đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trong giai đoạn mới Tóm tắt   PDF
PHAN VĂN SƠN
 
S. 12 (2018) Đổi mới công tác đánh giá, xếp loại tổ chức công đoàn Tóm tắt   PDF
VŨ THỊ HÀ
 
S. 9 (2017) Đổi mới chương trình đào tạo ngành Xã hội học trường Đại học Công đoàn Tóm tắt   PDF
NGUYỄN CHU DU
 
S. 6 (2016) Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới Tóm tắt   PDF
PGS. TS DƯƠNG VẮN SAO
 
S. 13 (2018) Đổi mới thang điểm của bài thi trắc nghiệm kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia Tóm tắt   PDF
NGUYỄN NGỌC HẢI
 
S. 14 (2018) Đổi mới truyền thông nội bộ trong doanh nghiệp Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ THÙY YÊN
 
S. 12 (2018) Điều tiết kinh doanh nhỏ trong nền kinh tế hậu công nghiệp Tóm tắt   PDF
PODGORNY G.V., ERMACHONOK A.G.
 
226 - 248 trong số 248 mục << < 5 6 7 8 9 10