Chi tiết về Tác giả

BÍCH THỦY, ThS. LƯƠNG

  • S. 3 (2016) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Những nhân tố chính ảnh hưởng đến vai trò Công tác xã hội trong việc đảm bảo An sinh xã hội cho người dân đồng bằng sông Hồng
    Tóm tắt  PDF