Chi tiết về Tác giả

HẢI NAM, ThS PHÍ

  • S. 2 (2015) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Đô Thị hóa và phát triển nguồn lực con người vùng đồng bằng và ven biển Bắc bộ theo hướng bền vững
    Tóm tắt  PDF