Chi tiết về Tác giả

DƯƠNG HƯNG, ThS BÙI

  • S. 6 (2016) - KINH NGHIỆM - THỰC TIỄN
    Kỹ thuật phát hiện tri thức và khai phá dữ liệu, ứng dụng trong bài toán dự báo từ thông tin kinh tế - xã hội
    Tóm tắt  PDF