Chi tiết về Tác giả

AN LỰC, ThS ĐỖ

  • S. 6 (2016) - KINH NGHIỆM - THỰC TIỄN
    Hệ thống bài tập phát triển thể lực chung cho nữ sinh viên năm thứ nhất trong trường đại học
    Tóm tắt  PDF