Chi tiết về Tác giả

HẢI HOÀNG, TS. NGUYỄN

 • S. 3 (2016) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5 (2016) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
  Vai trò của Công đoàn Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc theo tinh thần Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6 (2016) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
  Tư tưởng đoàn kết trong Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh
  Tóm tắt  PDF