Chi tiết về Tác giả

ANH TUẤN, TS. NGUYỄN

  • S. 4 (2016) - KINH NGHIỆM - THỰC TIỄN
    Khoa Lý luận và Nghiệp vụ Công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn trong tình hình mới
    Tóm tắt  PDF