Chi tiết về Tác giả

ÁNH TUYẾT, TS. ĐẶNG

  • S. 3 (2016) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Lối sống của công nhân Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa nhìn từ tác động của mạng lưới xã hội
    Tóm tắt  PDF