Chi tiết về Tác giả

ÁNH TUYẾT, TS ĐẶNG

  • S. 1 (2015) - KINH NGHIỆM - THỰC TIỄN
    Phát triển nguồn nhân lực nữ ở Việt Nam thực trạng và những thách thức
    Tóm tắt  PDF