Chi tiết về Tác giả

ÁNH NGUYỆT, TẠ

  • S. 11 (2017) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Nâng cao vốn xã hội cho cán bộ công đoàn trong thương lượng và ký thỏa ước lao động tập thể
    Tóm tắt  PDF