Chi tiết về Tác giả

G.V., PODGORNY

  • S. 12 (2018) - KINH NGHIỆM - THỰC TIỄN
    Điều tiết kinh doanh nhỏ trong nền kinh tế hậu công nghiệp
    Tóm tắt  PDF