Chi tiết về Tác giả

HỮU TÀI, NGUYỄN

 • S. 10 (2017) - KINH NGHIỆM - THỰC TIỄN
  Mức độ hài lòng về cuộc sống của công nhân trong các khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh hiện nay
  Tóm tắt  PDF
 • S. 12 (2018) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
  Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về chăm lo nâng cao đời sống công nhân
  Tóm tắt  PDF
 • S. 14 (2018) - KINH NGHIỆM - THỰC TIỄN
  Lao động phi chính thức ở Việt Nam: Thực trạng và một số định hướng chính sách
  Tóm tắt  PDF