Chi tiết về Tác giả

HẢI HOÀNG, NGUYỄN

 • S. 8 (2017) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
  Cách mạng công nghệ lần thứ tư và một số vấn đề đặt ra đối với công đoàn Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 10 (2017) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
  Giáo dục đại học Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư
  Tóm tắt  PDF
 • S. 14 (2018) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
  Đại học thông minh – xu thế tất yếu của giáo dục đại học trong cách mạng công nghiệp 4.0
  Tóm tắt  PDF
 • S. 13 (2018) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
  Chuyển dịch cơ cấu lao động trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0
  Tóm tắt  PDF