Chi tiết về Tác giả

CÔNG ĐỨC, NGUYỄN

 • S. 8 (2017) - KINH NGHIỆM - THỰC TIỄN
  Nâng cao vị thế của người phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
  Tóm tắt  PDF
 • S. 12 (2018) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
  Vận dụng tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay
  Tóm tắt  PDF
 • S. 14 (2018) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
  Vai trò của đội ngũ công nhân tri thức Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
  Tóm tắt  PDF