Chi tiết về Tác giả

ANH TUẤN, NGUYỄN

  • S. 11 (2017) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Một số giải pháp đào tạo cán bộ công đoàn phù hợp với thực tiễn hiện nay
    Tóm tắt  PDF