Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, S. 13 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các nhân tố ảnh hưởng đến chuẩn đầu ra tiếng Anh tại một số trường Đại học ở Việt Nam

NGUYỄN THỊ VIỆT PHƯƠNG

Tóm tắt


    Ngày 30 tháng 9 năm 2008, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định 1400/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Dạyvà học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020" với mục tiêu chung: "Đổi mới toàn diện việc dạy và học ngoạingữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, triển khai chương trình dạy và học ngoại ngữ mới ở các cấp học, trình độ đào tạo". Trên cơ sở chuẩnđầu ra đã công khai, các trường cần đảm bảo các chuẩn về: chương trình đào tạo, thư viện, giáo trình, cơ sở vật chất, thiết bị, thí nghiệm,thực hành, thực tập, đội ngũ giảng viên, phương pháp giảng dạy, thi kiểm tra, đánh giá, liên kết giữa trường với doanh nghiệp và các hoạtđộng xã hội nghề nghiệp khác.    

Toàn văn: PDF