Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, S. 11 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bình đẳng giới ở Việt Nam - nhìn từ sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ

Lê Phương Thảo

Tóm tắt


    Sau 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới, vị thế của phụ nữ ở Việt Nam đã được nâng lên đáng kể, từ sự chủ động về kinh tế tới sự bình đẳng trong gia đình và xã hội. Trong nền kinh tế, phụ nữ chiếm gần 50% lực lượng lao động. Họ không chỉ "giữ lửa" trong mỗi gia đình, mà còn là những nhà lãnh đạo thành công trong hoạt động sản xuất - kinh doanh. Với mục đích đưa đến một góc nhìn về bình đẳng giới, bài viết tập trung phân tích, làm rõ đóng góp và tính hiệu quả của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) do phụ nữ làm chủ. Bằng phương pháp thống kê mô tả, bài viết chỉ rõ các DNNVV do phụ nữ làm chủ ở Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra công ăn việc làm, tăng thu nhập, đóng góp cho ngân sách nhà nước và tăng trưởng kinh tế, từ đó làm tăng vị thế của phụ nữ và giảm bất bình đẳng giới. Tuy nhiên, DNNVV do phụ nữ làm chủ vẫn còn có những hạn chế nhất định và gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, điều đó cho thấy việc hỗ trợ DNNVV do phụ nữ làm chủ là cần thiết.


Toàn văn: PDF