Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, S. 12 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định khởi sự doanh nghiệp cho sinh viên ngành kinh tế - quản trị kinh doanh tại Việt Nam

LÊ THỊ BÍCH PHƯỢNG

Tóm tắt


    Bài báo này được trình bày trên cơ sở kết quả nghiên cứu luận án tiến sĩ: "Hình thành ý tưởng kinh doanh cho sinh viên Quản trị kinh doanh tại Hà Nội". của tác giả Lê Thị Bích Phượng, Trường Đại học Công đoàn năm 2018. Nghiên cứu được tiến hành để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định khởi sự doanh nghiệp (KSDN) của sinh viên ngành Kinh tế- Quản trị kinh doanh (QTKD) tại các trường đại học. Nghiên cứu đã sử dụng bảng câu hỏi như một công cụ chính để tìm hiểu thông tin của người trả lời và các yếu tố ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định trong việc khởi sự doanh nghiệp. Thông tin thu thập được phân tích bởi SPSS 200.. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng có 8 nhân tố ảnh hưởng đến quyết định khởi sự doanh nghiệp, trong đó bao gồm: Mong muốn khởi sự doanh nghiệp, nguồn vốn, sẵn sàng kinh doanh, kinh nghiệm kinh doanh, tố chất lãnh đạo, hình tượng chủ doanh nhân, chương trình giáo dục và môi trường khởi sự doanh nghiệp. Trong đó, nhân tố "Kinh nghiệm kinh doanh" có ảnh hưởng lớn nhất. Từ đó, tác giả đề xuất các giải pháp để khuyến khích mọi người bắt đầu một doanh nghiệp, từ đó khuyến khích nhiều sinh viên tự tin hơn để khởi sự một doanh nghiệp sau khi học tập mô hình này tại các trường Đại học.


Toàn văn: PDF