Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, S. 12 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Công tác đào tạo nguồn nhân lực của các trường đại học Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

NGUYỄN THỦY KHÁNH

Tóm tắt


   Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 làm thay đổi cơ bản lối sống, phong cách làm việc - học tập, cách thức giao tiếp của chúng ta hiện nay. Một trong những vấn đề cấp thiết để sẵn sàng với cách mạng 4.0 là chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng các yêu cầu về kiến thức và kỹ năng làm việc trong môi trường toàn cầu. Giáo dục 4.0 là sự hợp tác giữa giáo dục đại học với các doanh nghiệp, thị trường lao động để trở thành một hệ sinh thái giáo dục; Trường đại học không chỉ là nơi đào tạo, nghiên cứu mà còn là trung tâm đổi mới sáng tạo, giải quyết các vấn đề thực tiễn, mang giá trị cho xã hội.


Toàn văn: PDF