Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, S. 8 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cách mạng công nghệ lần thứ tư và một số vấn đề đặt ra đối với công đoàn Việt Nam

NGUYỄN HẢI HOÀNG, ĐINH THỊ THU TRANG

Tóm tắt


      Cách mạng công nghệ lần thứ tư ngày càng tác động trực tiếp đến thị trường lao động và làm thay đổi thị trường laođộng trong tương lai. Bài viết này trên cơ sở phân tích nội dung cơ bản của cuộc Cách mạng công nghệ lần thứ tư, từ đó làm rõ mộtsố vấn đề đặt ra với Công đoàn Việt Nam trước sự tác động của cuộc Cách mạng công nghệ lần thứ tư và gợi ý một số giải pháp địnhhướng cho hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong thời gian tới.    

Toàn văn: PDF