Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, S. 7 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bạo lực trẻ em dưới góc nhìn pháp lý và tác động của bạo lực đối với sự hình thành, phát triển nhân cách trẻ em

LƯƠNG THỊ LAN HUỆ

Tóm tắt


    Bạo lực trẻ em đang là vấn nạn cần được toàn xã hội quan tâm. Chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em là sự nghiệp lớn của các quốc gia, là trách nhiệm của gia đình và của cả cộng đồng. Hiện nay, tình trạng bạo lực trẻ em không những không có xu hướng thuyên giảm mà ngày càng gia tăng. Trước thực trạng đó, bài viết đi vào tìm hiểu bạo lực trẻ em dưới góc độ pháp lý, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm chống bạo lực trẻ em.


Toàn văn: PDF