Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, S. 5 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bán hàng trong hoạt động kinh doanh thương mại

TS. NGUYỄN THỊ HỒNG CẨM

Tóm tắt


    Bài viết trình bày quan niệm về bán hàng trong hoạt động kinh doanh thương mại, đặc điểm bán hàng trong nền kinh tế thị trường; phân tích vai trò của bán hàng và các nghiệp vụ kỹ thuật bán hàng ở cửa hàng.


Toàn văn: PDF