Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, S. 5 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

87 năm công đoàn Việt Nam với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

PGS.TS. DƯƠNG VĂN SAO

Tóm tắt


    Bài viết ôn lại chặng đường lịch sử 87 năm của Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.    

Toàn văn: PDF