Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, S. 3 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bàn về văn hóa Đảng

ĐAN TÂM

Tóm tắt


     Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, cũng là nền tảng tinh thần của Đảng. Bài viết nêu những nội dung chủ yếu của văn hóa Đảng, đồng thời trao đổi về vấn đề làm gì để tăng cường văn hóa Đảng.


Toàn văn: PDF