Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, S. 2 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

70 năm chương trình bình dân học vụ

ThS HỒ THỨC HÒA

Tóm tắt


    Bài viết điểm lại những nét chính và ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa văn hóa của chương trình bình dân học vụ sau 70 năm.


Toàn văn: PDF